Dotácie na slnečné kolektory

Keď sa porozhliadneme okolo seba zistíme, že čoraz viac domácností začína získavať teplo a teplú úžitkovú vodu pomocou obnoviteľných zdrojov energií. Vykurovanie pomocou týchto zariadení predstavuje tú najekologickejšiu možnosť, na druhej strane však tieto alternatívy nie sú práve najlacnejšou záležitosťou. V súčasnosti je však potencionálnym záujemcom umožnené získať rozličné príspevky, ktoré sú zamerané na sprístupnenie alternatívnych zdrojov vykurovania každej domácnosti, ktorá je na to predurčená. Najpoužívanejším typom podpory sa stáva dotácie na slnečné kolektory. Slnečné kolektory predstavujú zariadenia, ktoré fungujú vďaka slnečnému žiareniu. Práve slnečdotacia na fotovoltaikuné žiarenie predstavuje jeden z najdostupnejších obnoviteľných zdrojov energie, ktoré takmer vôbec nezaťažuje životné prostredie. Výhodou slnečného žiarenia je aj to, že je rozložené rovnomerne a je možné ho získať pomerne ľahko .

Solárne zariadenia možno rozdeliť do dvoch základných skupín. Do prvej skupiny patria tie zariadenia, ktoré slúžia na výrobu tepelnej elektriny a nazývajú sa termické slnečné kolektory. Do druhej skupiny zaraďujeme tie zariadenia na výrobu elektrickej energie, ktoré sú známe pod pojmom fotovoltaické slnečné kolektory. Oba systémy sú si podobné, rozdiel však nastáva v tom, že v termickom solárnom systéme je potrebné zabrániť stratám. Tento proces je možné zabezpečiť pomocou tepelnej izolácie budovy.

Slnečné kolektory pohlcujú slnečné žiarenie a premieňajú ho na teplo. Pohltené teplo je následne skladované vo vode alebo vo vzduchu a je určené na prípravu teplej vody. Slnečné kolektory sa dajú využiť na všetkých miestach, ktoré majú prístup k slnečnej energii. Vďaka týmto systémom je umožnené premeniť približne 40% vyrobenej slnečnej energie na užitočné teplo. Slnečné kolektory je v súčasnosti možné inštalovať takmer kdekoľvek – nájdeme ich na strechách rodinných domov, priemyselných budovách ale čoraz častejšie sa začínajú objavovať aj na poľnohospodárskych farmách.

Vďaka všestrannému použitiu slnečných kolektorov nachádzajú svoje široké uplatnenie. Ak má fyzická osoba záujem o toto zariadenie, existuje aj dotácie na slnečné kolektory. Jej hlavným cieľom je sprístupniť používanie slnečných kolektorov pri ohreve vody a domácností čo najširšiemu okruhu ľudí. Dotácie na slnečné kolektory sa vyskytuje vo forme určitej zľavy pri obstarávaní tohto zariadenia. V pravidelných časových intervaloch bývajú otvárané kolá, počas ktorých môže žiadateľ o dotáciu spomínanú dotáciu získať v podobe poukážky. Žiadosť o poukážku môže žiadateľ vyplniť len vtedy, ak bolo otvorené aktuálne kolo, ktoré je zamerané len na určitý región a typ zariadenia.

Vyhrievanie domácnosti pomocou ekologických zariadení sa posúva čoraz dopredu. Pozitívnou správou je fakt, že aj jednotlivé vlády a podnikateľské subjekty si uvedomujú dôležitosť šetrenia životného prostredia a preto navrhujú rôzne opatrenia, ktoré by napomohli k používaniu ekologickejších zariadení na vykurovanie domácností alebo výrobu elektrickej energie. Dôležitým nástrojom v ekologizácii sa začína stávať práve spomenutá dotácie na slnečné kolektory.